PRIVACY VERKLARING

Dit is het privacy statement van ProfMatch B.V., waarvan het hoofdkantoor gevestigd is aan de Herculesstraat 31, 1812 PD te Alkmaar.

Als je je persoonsgegevens aan ProfMatch verstrekt, bijvoorbeeld via de website, per mail of telefonisch, worden deze gegevens opgenomen in de database van ProfMatch. Dit geldt voor (potentiele) kandidaten, zelfstandigen zonder personeel, directe en ingehuurde werknemers. Ook worden gegevens opgeslagen van werknemers en vertegenwoordigers van een (potentiele) zakelijke relatie. Hierbij kan het gaan om (potentiele) opdrachtgevers, leveranciers of andere zakelijke relaties.

Wij zullen zorgvuldig met je gegevens omgaan, want we hechten veel waarde aan je privacy. De aan ons verstrekte persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. ProfMatch heeft de verwerkingen van persoonsgegevens (indien nodig) gemeld bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP).

In het algemeen leggen wij niets identificeerbaars vast over je website bezoek zonder dat je persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt. Wel verzamelen wij, net als veel andere websites, bepaalde niet-identificeerbare automatische informatie over jou als gebruiker van onze website. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeftes van de bezoekers van onze website.

Onze website bevat verwijzingen en hyperlinks naar één of meerdere websites van derden. Dit privacy statement is niet van toepassing op deze websites en wij raden u aan het privacy beleid van de websites van deze anderen na te lezen zodat u op de hoogte bent hoe zij met uw privacy omgaan.

De identificeerbare gegevens die wij verwerken van jou als bezoeker of potentiële kandidaat van ProfMatch, zijn door jou aan ons verstrekt door middel van gegevensoverdracht, bv; downloaden van een CV, telefonische interviews en skype of face tot face gesprekken. Een groot deel van onze identificeerbare gegevens verzamelen wij door lidmaatschappen van CV databases (bv; Nationale Vacaturebank) of open sources (bv; LinkedIn). Je bent te allen tijde gerechtigd aan ons te vragen je gegevens te verwijderen of in te zien uit onze database. Stuur een mail aan info@profmatch.nl. Wij zullen dit dan ook voor 100% inzichtelijk maken of verwijderen, mits de wet ons dat verbiedt, zoals gegevens die wij verplicht om te bewaren voor de overheid. Wij gebruiken deze identificeerbare gegevens voor het volgende;

Naleving geldende wet- en regelgeving
  • Voor het aangaan van een arbeidsrelatie, bemiddelingsrelatie, leveranciersrelatie of afnemersrelatie
  • Je passendheid te beoordelen voor vacatures potentiële werkgevers, indien positief, je daar ook voor te stellen
  • Je te bemiddelen naar een nieuwe baan
  • Overeenkomsten te kunnen sluiten
  • Als middel voor het door ontwikkelen van uw talenten
  • Om je van informatie te voorzien over onze dienstverlening

ProfMatch verwerkt onder meer de volgende gegevens:
NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) e-mailadres, burgerlijke staat, curriculum vitae (CV), werkervaring, bankrekeningnummer, polis- of klantnummer zorgverzekeraar, opleiding- en scholingsgegevens, (kopie) getuigschriften, referenties, (kopie) pasfoto, (kopie) ID-bewijs, telefoonnummer, contactgegevens, nationaliteit, geboortedatum- en plaats, geslacht, BSN, (kopie) werkvergunning, (kopie) verblijfsvergunning en (kopie) VAR. ProfMatch kan uw persoonsgegevens doorgeven aan derden ten behoeve je sollicitatie en het verkrijgen van een nieuwe baan.

Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt buiten Nederland, met inbegrip van landen die geen (uitvoerige) privacywetgeving kennen. ProfMatch heeft echter de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

ProfMatch bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving.

ProfMatch spant zich tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Werknemers van ProfMatch, die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding.

Ondanks de door ons genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat anderen er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. ProfMatch kan hiervoor nooit op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen of klachten heeft over dit privacybeleid, dan kun je deze sturen aan info@profmatch.nl. Wij zullen binnen 7 werkdagen reageren.